800 22 88 33

Po-Pá: 7:00-19:00

So-Ne: 9:00-14:00

Rozpis ceny

Obchodní podmínky

I. ÚVOD

Cestovní agentura eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář FISCHER a.s. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme ověřeno pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi spolu se smlouvou o zájezdu. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předkládáme zákazníkovi na jeho žádost k nahlédnutí také opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu.

II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Nabízíme zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků!

III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých ručním přepisem ceny a informací o zájezdu do databáze serveru. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu.

IV. SMLOUVA O ZÁJEZDU

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh smlouvy o zájezdu zpět do CA. Klient je povinen si veškeré údaje na smlouvě o zájezdu zkontrolovat. Svým podpisem na smlouvě o zájezdu vyjadřuje klient souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů společnosti eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář FISCHER a.s. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na smlouvě o zájezdu a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

V. PLATBA ZÁJEZDU

Závazná je vždy cena, která je uvedena na smlouvě o zájezdu. Dojde-li při vyplňování smlouvy o zájezdu k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné smlouvy o zájezdu. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA, přímo na účet CK nebo osobně na pobočce CK pořádající zájezd. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten poplatek ve výši 0,5% z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené ve smlouvě o zájezdu.

VI. CESTOVNÍ DOKLADY

Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněná od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Pokud to CK umožňuje, může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce CK popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou. Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní doklad. Doporučujeme zákazníkovi ověřit si důležité informace, vízové, bezpečnostní a další podmínky související se vstupem do vybrané země, případně států, které při dopravě do cílové destinace projíždí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.

VII. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

Při zrušení zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VIII. INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, tzn. pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si vyhrazuje CA právo požadovat dle podmínek dané CK složení zálohy zákazníkem a to až 100% z ceny zájezdu - ne však dříve než po podpisu smlouvy o zájezdu. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK a leteckého přepravce), zákazník doplácí zbylou částku ceny zájezdu. Pokud je rezervace neúspěšná, vrací se záloha v plné výši nebo může zákazník požádat CA o nabídku jiného zájezdu a použití této zálohy na vybraný zájezd.

IX. REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

S účinností od 01.02.2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje návštěvníků serveru eTravel.cz a ostatních klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Odesláním své objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., eTravel.cz - obchodní značka, Cestovní kancelář FISCHER a.s., IČ: 26141647, se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů CA, pro marketingové a obchodní účely CA a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CA poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále zákazník potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CK odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CA nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XI. INFORMACE K ZÁJEZDU

Cena za 1. dítě na přistýlce platí vždy v doprovodu 2 dospělých osob. Cenu za 2. dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není v kalkulaci uvedena). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu platí za podmínky, že spolu cestují minimálně 2 dospělé osoby. Pokud není v kalkulaci uvedeno, na vyžádání také zašleme cenu pro 3. dospělou osobu na přistýlce, případně příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze 1 dospělé osoby. Uveďte prosím tyto požadavky na kalkulaci do poznámky. Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK a všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme zákazníkům s vyplněnou smlouvou o zájezdu.

XII. GOOGLE MAPY

CA zobrazuje na stránkách www.etravel.cz Google mapy s polohami jednotlivých destinací, letovisek a hotelů. Uváděné polohy jsou orientační. CA neručí za jejich správnost.